FREPY GAMES


Frepy1lt Categorization
Frepy1si Categorization
Frepy1ee Categorization
Frepy1de Categorization
Frepy1ru Categorization

Frepy2-1lt Categorization
Frepy2-1si Categorization
Frepy2-1ee Categorization
Frepy2-1de Categorization
Frepy2-1ru Categorization

Frepy2-2lt Categorization
Frepy2-2si Categorization
Frepy2-2ee Categorization
Frepy2-2de Categorization
Frepy2-2ru Categorization

Frepy3lt Soup Level1
Frepy3lt Soup Level2

Frepy3si Soup Level1
Frepy3si Soup Level2

Frepy3ee Soup Level1
Frepy3ee Soup Level2

Frepy3de Soup

Frepy3ru Soup


Frepy4lt Clouds for reading
Frepy4si Clouds for reading
Frepy4ee Clouds for reading
Frepy4de Clouds for reading

Frepy5lt Train
Frepy5si Train
Frepy5ee Train
Frepy5de Train
Frepy5ru Train

Frepy6lt Fish

Frepy6si Fish Level1
Frepy6si Fish Level2
Frepy6si Fish Level3

Frepy6ee Fish Level1
Frepy6ee Fish Level2
Frepy6ee Fish Level3

Frepy6de Fish Level1
Frepy6de Fish Level2
Frepy6de Fish Level3


Frepy7lt Lighting Bugs
Frepy7si Lighting Bugs
Frepy7ee Lighting Bugs
Frepy7de Lighting Bugs

Frepy8lt Verbs
Frepy8ee Verbs
Frepy8si Verbs
Frepy8ru Verbs
Frepy8de Verbs

Frepy9lt Crumble-words Level1
Frepy9lt Crumble-words Level2

Frepy9de Crumble-words Level1
Frepy9de Crumble-words Level2

Frepy9ee Crumble-words Level1
Frepy9ee Crumble-words Level2

Frepy9si Crumble-words Level1
Frepy9si Crumble-words Level2

Frepy9ru Crumble-words Level1
Frepy9ru Crumble-words Level2Frepy10lt Passengers
Frepy10ee Passengers
Frepy10si Passengers
Frepy10ru Passengers
Frepy10de Passengers

Frepy11lt Sentences
Frepy11ee Sentences
Frepy11si Sentences
Frepy11de Sentences

Frepy12lt House
Frepy12si House
Frepy12ee House
Frepy12de House
Frepy12ru House

Frepy13lt Colouring
Frepy13si Colouring
Frepy13ee Colouring
Frepy13de Colouring
Frepy13ru Colouring

Frepy14lt Swamp
Frepy14si Swamp
Frepy14ee Swamp

Frepy15lt Mine
Frepy15si Mine
Frepy15ee Mine
Frepy15de Mine

Frepy16lt Puzzle
Frepy16si Puzzle
Frepy16ee Puzzle
Frepy16de Puzzle
Frepy16ru Puzzle

Frepy17lt falling letter Level1
Frepy17lt falling letter Level2

Frepy17si falling letter Level1
Frepy17si falling letter Level2

Frepy17ee falling letter Level1
Frepy17ee falling letter Level2

Frepy18lt yes no
Frepy18si yes no
Frepy18ee yes no
Frepy18de yes no
Frepy18ru yes no


Frepy19lt Story Level 1
Frepy19lt Story Level 2

Frepy19si Story Level 1
Frepy19si Story Level 2

Frepy19ee Story Level 1
Frepy19eeStory Level 2

Frepy19de Story Level 1
Frepy19de Story Level 2

Frepy19ru Story Level 1
Frepy19ru Story Level 2


Frepy20lt Treasure
Frepy20siTreasure
Frepy20ee Treasure
Frepy20de Treasure
Frepy20ru Treasure<< HOME